Europos Parlamentas pasiekė preliminarų susitarimą dėl žurnalistų ir žmogaus teisių gynėjų apsaugos

ŽURNALISTŲ ETIKOS INSPEKTORIAUS TARNYBOS PRANEŠIMAS

Europos sąjunga žengė svarbų žingsnį siekdama apsaugoti žurnalistus ir žmogaus teisių gynėjus nuo nepagrįstų ieškinių ar piktnaudžiaujamojo pobūdžio teismo procesų. Tarybai pirmininkaujanti Ispanija ir Europos Parlamentas pasiekė politinį susitarimą dėl direktyvos, kuria šie asmenys būtų apsaugoti nuo strateginių ieškinių dėl visuomenės dalyvavimo (SLAPP). Šių ieškinių naudojimas siekiant užtildyti garsiai viešojo intereso klausimais pasisakančius asmenis yra vis dažnesnis reiškinys. Direktyva bus nustatytos apsaugos nuo tokių ieškinių tarpvalstybinio pobūdžio civilinėse bylose procesinės priemonės.

Asmenys, kurių atžvilgiu iškeliamos SLAPP bylos, galės pasinaudoti įvairiomis procesinėmis garantijomis ir apsaugos priemonėmis. Jie gali prašyti teismo:

  • atmesti ieškinį ankstyvame etape. Jeigu ieškinys laikomas akivaizdžiai nepagrįstu, teisėjas gali nuspręsti ieškinį atmesti kuo ankstesniame proceso etape. Teismas turėtų paspartinti tokio pobūdžio atsakovų prašymų nagrinėjimą;
  • reikalauti ieškinį pateikusio asmens ar bendrovės finansinių garantijų. Teismas gali nuspręsti reikalauti, kad ieškovas, t. y. asmuo arba bendrovė, kurie iškėlė SLAPP bylą, pateiktų su procesu susijusių išlaidų atlyginimo užtikrinimo priemonę;
  • siekti kitų rūšių teisių gynimo priemonių. Pavyzdžiui, teismas gali nuspręsti, kad ieškovas turi padengti su procesu susijusias išlaidas, įskaitant dėl SLAPP nukentėjusio asmens teisinio atstovavimo išlaidas. Teisėjas taip pat gali nuspręsti, kad SLAPP bylą iškėlusiai šaliai būtų skirta nuobauda ar kita vienodai veiksminga priemonė.

Taryba ir Europos Parlamentas susitarė, kaip apibrėžti SLAPP bylos tarpvalstybinį pobūdį. Bus laikoma, kad byla yra tarpvalstybinio pobūdžio, nebent abiejų jos šalių nuolatinė gyvenamoji vieta (buveinė) yra toje pačioje valstybėje narėje kaip ir bylą nagrinėjančio teismo, ir visi kiti su situacija susiję aktualūs elementai yra toje valstybėje narėje. Jei ES gyvenančiam asmeniui SLAPP byla iškeliama trečiojoje šalyje, ES valstybės narės turi atsisakyti pripažinti ir vykdyti toje trečiosios šalies byloje priimtą teismo sprendimą, jei atitinkamoje valstybėje narėje toks sprendimas būtų laikomas akivaizdžiai nepagrįstu arba būtų piktnaudžiaujamojo pobūdžio.

Siekdamos toliau remti dėl SLAPP nukentėjusius asmenis, valstybės narės vienoje vietoje turės teikti informaciją apie procedūrines apsaugos priemones ir teisių gynimo priemones. Kad būtų geriau suprantamas šio reiškinio mastas, valstybės narės taip pat rinks konkrečius turimus duomenis apie SLAPP bylas iš teismų.

Tai, kad daugėja SLAPP atvejų, yra užfiksuota keliose teisinės valstybės principo taikymo ataskaitose, Europos Komisijos vertinimuose, kuriuose nagrinėjami su šiuo principu susiję pokyčiai ES valstybėse narėse, ir Europos Tarybos atliktose analizėse.

Lietuvoje šiuo metu Civilinio proceso kodekso 951 straipsnis nustato, kad jeigu atsakovas mano, kad ieškovas nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį siekdamas pakenkti atsakovo vykdomai visuomenės informavimo ar kitokiai su viešojo intereso tenkinimu ar gynimu susijusiai veiklai ar atgrasyti atsakovą nuo šios veiklos, jis turi teisę atsiliepime į ieškinį pateikti teismui prašymą taikyti šiame straipsnyje nurodytą procedūrą.

VLADIMIRO BERESNIOVO PIEŠINYSS

 

Panašūs straipsniai