LIETUVOS SEIMAS ŠIANDIEN SVARSTĖ ŽINIASKLAIDAI SVARBŲ KLAUSIMĄ

 Lietuvos Seimas plenariniame posėdyje  šiandien svarstė Visuomenės informavimo įstatymo straipsnių ir priedo pakeitimą. Po svarstymo jam pritarė 67 Seimo nariai, 46 – susilaikė, 7 balsavo prieš. Vyks dar vienas balsavimas dėl  naujo Medijų rėmimo fondo įteisinimo. 

 

28 straipsnis. Medijų rėmimo fondas

1. Fondo misija – remti visuomenei ir valstybei reikšmingo, kokybiško, etiško ir politiškai neutralaus visuomenės informavimo priemonių turinio kūrimą, sklaidą ir viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų veiklą. Fondo tikslas – siekti

iasklaidos pliuralizmo, nuomonių ir tautinių kultūrų įvairovės, socialiai reikšmingos, kultūrą skatinančios informacijos prieinamumo visuomenėje, įskaitant asmenų su negalia informacinį prieinamumą, teikiant valstybės paramą viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams, užtikrinant racionalų ir pagrįstą valstybės lėšų panaudojimą.

2. Fondo steigėjai ir dalininkai yra trys: valstybė, kurios kaip Fondo steigėjos ir dalininkės teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybės įgaliota institucija, Visuomenės informavimo etikos asociacija ir Kultūros periodinių leidinių asociacija. Fondo dalininkai Fondo valdyme dalyvauja lygiomis dalimis.

3. Fondo veiklai Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas taikomas tiek, kiek šis įstatymas nenustato kitaip.

4. Fondas, siekdamas jam pavesto tikslo, atlieka šias funkcijas:

1) skiria valstybės paramą atrinktiems projektams;

2) vykdo finansuojamų projektų įgyvendinimo ir finansinę priežiūrą;

3) vertina įgyvendintų projektų rezultatų poveikį visuomenei;

4) skiria stipendijas viešosios informacijos rengėjams;

5) organizuoja visuomenės informavimo srities tyrimus, koordinuoja šių tyrimų vykdymą;

6) kiekvienais metais rengia ir kartu su Fondo veiklos ataskaita viešai skelbia praėjusiais metais įgyvendintų projektų eigos ir pasiektų rezultatų apžvalgą bei visuomenės informavimo kultūros raidos ir plėtros apžvalgą.

5. Fondas turi kolegialų valdymo organą – visuotinį dalininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – direktorių.

6. Sprendimus dėl Fondo teikiamos valstybės paramos skyrimo priima Fondo kolegialus organas – Fondo taryba. Fondo tarybą sudaro 10 narių. Vieną narį į Fondo tarybą skiria Medijų taryba iš aukštųjų mokyklų, vykdančių žurnalistikos studijų programą, pasiūlytų kandidatų, kitus narius po vieną skiria viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus vienijančios organizacijos:

1) Kultūros periodinių leidinių asociacija;

2) Lietuvos meno kūrėjų asociacija;

3) Interneto žiniasklaidos asociacija;

4) Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija;

5) asociacija „Nacionalinė spauda“;

6) Lietuvos žurnalistų draugija;

7) Lietuvos žurnalistų sąjunga;

8) Lietuvos radijo ir televizijos asociacija ir Lietuvos regioninių radijo stočių asociacija bendru sutarimu;

9) Lietuvos kabelinės televizijos asociacija ir Regioninių televizijų asociacija bendru sutarimu.

7. Fondo tarybos nariais skiriami nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 5 metų veiklos, akademinę ar profesinę patirtį visuomenės informavimo, kultūros, švietimo, mokslo ar žmogaus teisių srityse. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu atitinka bent vieną Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatytą kriterijų, dėl kurio asmuo nelaikytinas nepriekaištingos reputacijos. Fondo tarybos nariais negali būti valstybės politikai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos nariai, Vyriausybės įgaliotos institucijos darbuotojai, Fondo administracijos darbuotojai ir ekspertai, viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų vadovai, valdymo organų nariai, taip pat Europos Parlamento nariai. Jei Fondo tarybos nariu skiriamas politinės partijos narys, jis iki paskyrimo sustabdo savo narystę politinėje partijoje ir dalyvavimą jos veikloje iki kadencijos Fondo taryboje pabaigos.

 ***

Viską rasite: Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 6, 19, 24, 27, 28, 48 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 19(1) ir 19(2) straipsniais įstatymo projektas

 

 

Panašūs straipsniai
Rodyti daugiau

…TIKRAI KAUNAS PILNAS KULTŪROS!

PERPETUA DUMŠIENĖ, LŽS IR NŽKA NARĖ Jau seniai  norėjau kolegiškai padėkoti leidinio „Kaunas pilnas kultūros” kūrybinei grupei, kuriai…