Konkursas žurnalistams „Investicijų vieta – Lietuva“

LZS_logo_naujas_II.jpg1. Šio konkurso tikslas – įvertinti profesionaliausius, originaliausius ir aktualiausius žurnalistų kūrybinius darbus (radijo, televizijos laidos ir straipsniai), kuriais analizuojama, tiriama ar skatinama diskusija apie Lietuvos investicinę aplinką, gerąją ir blogąją privačių investicijų patirtį skirtinguose šalies regionuose. Konkursui gali būti pateikti darbai, kurie susiję su šiomis temomis:

• Savivaldybių vaidmuo pritraukiant ir išlaikant privačias investicijas;
• Teisinė aplinka ir jos vaidmuo skatinant investicijas;
• Politiniai sprendimai ir jų įtaka investicijoms;
• Kitos temos, analizuojančios visuomenei aktualius investicijų Lietuvoje klausimus regionuose.


2. Šie nuostatai nustato konkurso (toliau – Konkursas) organizavimo tvarką, reikalavimus teikiamiems darbams, darbų teikimą, vertinimą, nugalėtojų skelbimo bei apdovanojimo tvarką.
3. Konkurso apdovanojimus steigia asociacija „Investors Forum“.
4. Konkursui pateiktus darbus atrenka ir įvertina konkurso vertinimo komisija (toliau -Komisija).

II. Konkurso finansavimas

5. Bendras konkurso prizinis fondas 6000 Lt (šeši tūkstančiai litų).
6. Visą Konkurso prizinio fondo sumą skiria asociacija „Investors Forum”.

III. Konkurso organizavimas

7. Konkursą organizuoja Lietuvos žurnalistų sąjunga (toliau – Sąjunga), Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija (toliau – Kūrėjų asociacija) ir asociacija „Investors4 Forum44 (toliau – Investuotojų forumas).

8. Konkurso Komisija sudaroma iš Sąjungos, Investuotojų forumo ir Kūrėjų asociacijos deleguotų atstovų: Sąjunga ir Kūrėjų asociacija deleguoja po 3 atstovus, Investuotojų forumas – 4 atstovus. Komisijos pirmininkas išrenkamas pirmojo Komisijos posėdžio metu. Komisijos pirmininku gali būti renkamas tik Sąjungos ar Kūrėjų asociacijos deleguotas atstovas.
9. Konkurso dalyvis Komisijai pateikia (raštu arba įrašytus į elektroninę laikmeną) nuo kiekvienų metų gruodžio 1 d. iki kitų metų vasario 1 d. visuomenės informavimo priemonėse skelbtus aktualiomis investicijų Lietuvoje temomis analitinius, probleminius spaudos, radijo, TV, intemetinės žiniasklaidos autorinius darbus.
10. Konkursui vienas dalyvis gali teikti ne daugiau kaip 3 (tris) darbus. Pateikti darbai autoriams negrąžinami.
11. Originalius darbus, atitinkančius Konkurso temas bei tikslą, gali teikti Sąjungos skyriai ir klubai, redakcijos, Kūrėjų asociacija, Investuotojų forumas, žurnalistai, kiti suinteresuoti asmenys.
12. Darbai pristatomi LŽS (Žurnalistų namnai, Jogailos g.11). Vilnius, elp. info@lzs.lt) iki kiekvienų metų vasario 1 d. su prierašu ,,Konkursui ,,Investicijų vieta – Lietuva”.
13. Komisija vertina ir išrenka Konkurso laureatus kiekvienai metais ne vėliau kaip iki vasario 28 d.
14. Konkurso laureatai skelbiami ,,Investors Forum” apdovanojimų teikimo dieną.
15. Tas pats asmuo Konkurso laureatu gfali tapti tik vieną kartą.
16. Laureatui įteikiami diplomai ir komisijos paskirti prizai. 

IV. Reikalavimai darbams

13. Konkursui pateikiami darbai turi būto parengti profesionaliai, laikantis Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatų. Kilus dvejonėms dėl darbo atitikimo minėtiems reikalavimams, darbų vertinimo komisija gali kreiptis dėl ekspertinės nuomonės į LŽS Etikos komisiją.
14. Darbai konkursui teikiami lietuvių kalba.
15. Spaudos ir interneto žiniasklaidos darbai turi būti ne mažesni nei 3.800 ženklų su tarpais. Radijo/TV laidos trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 60 min. Konkursui gali būti pateiktas sutrumpintas laidos variantas.

V. Premijų skyrimo tvarka

16. Komisija, įvertinusi pateiktus konkursui darbus pagal Nuostatų reikalavimus, gali:
16.1. skelbti tris Premijos laureatus ir skirti jiems piniginius ar kitus prizus, kurių kiekvieno vertė – po 2000 litų. Laureatams taip pat skiriami diplomai ir atminimo dovanos.
16.2 savo nuožiūra gali sumažinti arba padidinti laureatų skaičių atsižvelgusi į pateiktų darbų aktualumą ir reikšmingumą.
16.3 priimti kitus sprendimus, jei tam pritaria daugiau nei pusė posėdyje dalyvaujančių komisijos narių.

VI. Baigiamosios nuostatos

17. Šie nuostatai patvirtinami Sąjungos, Kūrėjų asociacijos ir Investuotojų forumo raštišku pritarimu. Nuostatai gali būti keičiami ir įforminami raštu atskiru dokumentu, esant visų šalių raštiškam pritarimui.
18. Kilus ginčams, visi klausimai sprendžiami derybų keliu, nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

Panašūs straipsniai