Mirė žurnalistikos senjoras Vytautas Petkevičius (1930-2012)

Petkevicius_V._II.jpgLiūdna žinia pasiekė Kauno žurnalistų bendruomenę: mirė buvęs ilgametis „Kauno tiesos“ redakcijos atsakingasis sekretorius Vytautas Petkevičius. Žurnalistinio darbo veteranas visą savo gyvenimą paskyrė spaudai ir net keturis dešimtmečius dirbo miesto dienraščio redakcijoje.

 Prieš išeinant užtarnautan poilsin V. Petkevičius, kurį tik geru žodžiu mini kolegos – žurnalistikos senjorai, jis buvo redakcijos priimamojo skyriaus vedėjas, taip pat rūpinosi ir laikraščio platinimu.

Vytautas Petkevičius bus palydėtas tenai, kur jau daugel metų ilsisi jo žmona, taip pat žurnalistė Jadvyga Gečaitė – Petkevičienė.

 Skaudžios netekties valandą dėl mylimo tėvelio mirties sūnų Petrą Petkevičių ir jo šeimą nuoširdžiai užjaučia buvę velionio bedradarbiai, LŽS Kauno apskrities skyriaus senjorų klubo MES nariai ir „Kauno dienos“ redakcijos kolektyvas.Zvake_I.jpgVelionio Vytauto Petkevičiaus palaikai yra pašarvoti Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos salėje (S.Žukausko g. 38, Kaune). Laidotuvės balandžio 24 dieną (antradienį) Ledos kapinėse. Karstas išnešamas 12.00 val.

Panašūs straipsniai