NUOSPRENDIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU. 2014 m. lapkričio 18 d., Kaunas (sutrumpinta)

Zurnalistai oziai II_2.jpg

,,Kauno apylinkės teismo teisėja Aurelija Ozolinia, sekretoriaujant Salomėjai Muralienei,

dalyvaujant privačiam kaltintojui ir nukentėjusiajam ir tuo pačiu kaltinamam asmeniui Vidmantui Mačiuliui, 

jo atstovei ir gynėjai adv. Ingai Abramavičiūtei, 

kaltinamam asmeniui bei nukentėjusiajam ir privačiam kaltintojui – Edvardui Šiugždai, jo atstovui ir gynėjui adv. pad. Henrikui Ratautui, 

viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje EDVARDAS ŠIUGŽDA, dirb. VšĮ „Naujasis amžius” direktoriumi, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 154 str. 2d. 155 str. 1 d., ir 

VIDMANTAS MAČIULIS, dirb.VšĮ „Ketvirta valdžia” direktoriumi,kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 154 str. 2d. ir 155 str. 1 d., padarymo, nustatė:


Dėl Edvardui Šiugždai pareikštų kaltinimų


Laikraštyje „XXI amžius” 2014 m. sausio 10d. numeryje Nr. 2 buvo išspausdintas ir paskelbtas Edvardo Šiugždos straipsnis „Viešas laiškas Vidui Mačiuliui”, kuriame pateikta informacija, kuri neatitinka tikrovės ir paniekina bei pažemina nukentėjusįjį.

Kaltinamasis Edvardas Šiugžda teigė, jog jo „Viešas laiškas Vidui Mačiuliui” yra tik jo išsakyta nuomonė. Nuomonė – visuomenės informavimo priemonėse skelbiamas požiūris, nusimanymas, nuovoka, supratimas, mintys arba komentarai apie bendro pobūdžio idėjas, faktų ir duomenų, reiškinių ar įvykių vertinimai, išvados ir pastabos apie žinias, susijusias su tikrais įvykiais; nuomonė gali remtis faktais, pagrįstais argumentais ir paprastai yra subjektyvi, todėl jai netaikomi tiesos ir tikslumo kriterijai, tačiau ji turi būti reiškiama sąžiningai ir etiškai, sąmoningai nenuslepiant ir neiškreipiant faktų ir duomenų (Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 33 punktas). Žinia – visuomenės informavimo priemonėse skelbiamas faktas ar tikri (teisingi) duomenys (Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 69 punktas). Taigi, pagrindiniu duomenų ir nuomonės atribojimo veiksniu turi būti laikomas teiginių patikrinimo, įrodomumo kriterijus.
BK 154 str. 2 d. numato atsakomybę asmens, kuris šmeižė kitą asmenį per visuomenės informavimo priemonę ar spaudinyje. Šmeižimas yra tyčinis nusikaltimas, nes kaltininkas paskleidė žinomai melagingus prasimanymus, suvokdamas, kad paskleistos žinios yra melagingos, prasimanytos ir žemina kito asmens garbę.
,, Bendrąja prasme informacija reiškia žinią, t. y. konstatavimą faktų ir duomenų apie reiškinius, įvykius, asmens veiksmus, savybes. Faktams ir duomenims taikomas tiesos kriterijus, jų egzistavimas gali būti patikrintas įrodymais ir objektyviai nustatytas“ (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2012 m. balandžio mėn. 24 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2A-3/2012).
,, Tikrovės neatitinkanti, galinti paniekinti ar pažeminti asmenį informacija – tai žmogų diskredituojančios prasimanytos ar klaidingos žinios. Žinia yra informacija apie faktus ir jų duomenis – reiškinius, dalykus, savybes, veiksmus, įvykius, grindžiamus tiesa, kurią galima užtikrinti patikrinimo bei įrodymo priemonėmis. Melagingos žinios yra tos, kurios neatitinka tikrovės, yra prasimanytos, t.y. skleidimas to, kas teigiama esant buvę, bet nėra ir nebuvo, arba faktai iškreipiami “ (Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 26 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-300-190/201
Taip pat teismų praktikoje nurodyta, jog „vertinamojo pobūdžio išsireiškimai, kurie padaryti nepatikrinus faktų, nėra teisėti“ (Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2012 m. birželio 29 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. PK-76-655/12)

(…) Įvertinus surinktų įrodymų visumą, sprendžiama, jog:
teiginys : „Rodydamas ateistinį įniršį V. Mačiulis pradėjo kryžiaus žygį prieš katališką laikraštį. Tam jis panaudojo daugiau nei prieš šešerius metus į mūsų leidyklą, leidžiančią laikraštį „XXI amžius”, neaiškių jėgų infiltruotą „žurnalistę” G. B-ytę (…) ” yra šmeižikiško pobūdžio , nes bylos nagrinėjimo metu nesurinkta jokių objektyvių neginčytinų įrodymų, kurie patvirtintų, kad būtent Vidas Mačiulis pradėjo „kryžiaus žygį” ar bet kokią kitą kovą „prieš katalikišką laikraštį”. Taip pat nesurinkta duomenų, kad Vidas Mačiulis būtų buvęs ateistas ar jiems prijaučiantis asmuo;
teiginys „(…) Pagal V. Mačiulio paskvilių turinį aišku, kad jis netoli pažengė į priekį nuo komunistinės šmeižikiškos žurnalistikos praktikos (…)” pripažintinas šmeižikišku ir įžeidžiančiu, nes jau vien tai, kad kategoriškai nurodoma, jog straipsnius, dėl kurių Edvardas Šiugžda jaučiasi esąs įžeistas, parašė Vidas Mačiulis, kas buvo paneigta bylos nagrinėjimo metu. Be to, tiesiogiai nurodyta, kad Vidas Mačiulis rašė paskvilius. Paskvilis – nedidelis plūstamasis rašinys, kuriame piktai išjuokiamas, niekinamas, šmeižiamas kuris nors visuomenės veikėjas ar jų grupė.(www.terminai.lt). Byloje nesurinkta jokių duomenų, kad Vidas Mačiulis iš vis būtų rašęs tokio pobūdžio rašinius, pasižymėjęs kaip šio žanro žurnalistas;
teiginyje „(…) Ir štai pernai, kovo antroje pusėje, savo internetiniame portale pradėjote viešą kryžiaus žygį prieš katalikišką laikraštį. Rodydamas ateistinį įsiūtį, parašėte paskvilį prieš mane, kaip „XXI amžiaus” redaktorių. Tam pasigriebėte tuo laiku vykusį teisminį ginčą tarp mūsų leidyklos (ne laikraščio „XXI amžiaus”, kaip melagingai* rašote savo „informaciniame” paskvilyje) ir daugiau nei prieš šešerius metus / mūsų leidyklą neaiškių jėgų infiltruotą ”žurnalistės” G, B-ytės, <„>, nesąžiningumą ir užduočių nevykdymą (…)” tik pakartoja anksčiau išsakytus teiginius;
teiginys „(…) Visais savo veiksmais šioje byloje tik patvirtinate, kad jau esate įsitikinęs, jog per kai kuriuos savo valdomus Kauno teisėjus sugebate kuo toliau nustumti ir užvilkinti mūsų apeliacinio skundo klausimo nagrinėjimą. Tą poveikį teismams darote jau seniai, kaip atsitiko ir su visa mūsų byla dar kovo mėnesį. Tai jūs darėte mūsų byloje jau beveik prieš metus, tai darote dabar netgi svarstant mūsų apeliacinį skundą. Tokią galią jūs, kaip sako kai kurie Kauno žurnalistai, kuriems įkyrėjo jūsų storžieviškas ir piktavalis diktatoriškas valdingumas, turite tik dėl to, kad betarpiškai bendraujate su Kauno teisėjų grietinėle, kuri nenori pyktis su galinguoju žurnalistų klano atstovu (…)” taip pat yra šmeižikiško turinio, nes nurodyti teiginiai nepatvirtinti jokiais įrodymais. Kaip matyti iš kaltinamojo parodymų, ” V.Mačiulis triukšmavo teisme (…) . Teismui daro poveikį, nes atėjo į teismą ir triukšmingai elgėsi”. Parodė (t.l, b.1.134), kad Vidas Mačiulis bendrauja su teisininkų tarybos pirmininku Vygandu. Tačiau visi šie teiginiai nepatvirtina straipsnyje nurodytų faktų apie „teisėjų valdymą”, „poveikį teismams”;
analogiškas prasimanytas teiginys yra ir sekantis: „(…) Tačiau jūs, drg. V. Mačiuli, jau įsivaizduojate pasiekęs visagalybės viršūnę net teismuose, tad mūsų procesą pakreipsite taip, jog jūsų nekenčiamas „XXI amžius” (leidykla „Naujasis amžius”) pralaimės (…), bei nepagrįstas teiginys: „(…) o pats žurnalistikos „specas” pasiūlo tokiai „žurnalistei” pačiai viešai, teismo posėdyje skleisti tokius šizofreniškus kaltinimus. Kas jūs, drg. V. Mačiuli, esate, kad galite keisti net teisminio proceso datas ir darote visokį kitokį poveikį teismams, įgąsdinęs, juos savo galia? <…> jeigu nebūtų jūsų jau seniai besitęsiančio įsikišimo į šį ginčą, prasidėjusį dar prieš dvejus metus, šios bylos teisme išvis nebūtų. Nebūtų ir slapto neteisėto pokalbių įrašinėjimo, ir spaudimo panaikinti padarytas G. B. pravaikštas, ir reikalavimų „pagerinti” darbo sąlygas, ir sumažinti dvigubai darbo krūvį, mokant tą patį atlyginimą, ir teismų vilkinimų, sudarant didžiulę finansinę naštą leidyklai, ir atidedant apeliacinio skundo nagrinėjimą (…)”;
taip pat sprendžiama, jog nėra surinkta jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad Vidas Mačiulis ne tik rašė straipsnius, bet ir skatino G.Baliukonytę nedirbti , nevykdyti darbinių pareigų, todėl teiginys :”(…) Kai jau iš anksto, dar neišsprendus bylos, teigiate, kad G. B. buvo atleista neteisėtai, (…) jog per „absurdišką teisinį ginčą” ji išmoko teisės aktus, irgi paprasčiausiai meluojate. (…), kai beveik pusę metų jūsų skatinama ir mokoma ji nevykdė darbinių pareigų, ieškojo teisinių priekabių, studijuodama Darbo kodeksą, užuot dirbusi savo tiesioginį darbą (…>” taip pat pripažintinas žinomai melagingu prasimanymu;
byloje taip pat nepateikta jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad straipsnio teiginys „(…) Finansinis šio laikraščio žlugdymas vykdomas jau seniai, tad ir jūsų įsijungimas į šį „darbą” nėra atsitiktinis (…)” ar teiginys ”(■••) Jūsų nepadorumas pasiekė viršūnę, kai pernai Velykų naktį kažkokiems nusikaltėliams niokojamiems Žurnalistų namų Kaune patalpas, per G. B. ir kitus pradėjote skleisti absurdišką šmeižtą esą būtent „XXI amžius” redaktorius padarė tą nusikaltimą (…)” atitinka objektyvią tiesą;
kaltinamasis Edvardas Šiugžda straipsnyje teigdamas : „(…) milijonus iš miesto laikraščio užsidirbęs žurnalistų vadas (…)” teismo posėdžio metu negalėjo pateikti jokių objektyvių įrodymų ar nurodyti konkrečių asmenų, kurie patvirtintų šį faktą. Jis tik aiškino, jog „kai kurie” žurnalistai pasakojo. Todėl teismas sprendžia, kad šis teiginys taip pat pripažintinas prasimanytu;
teiginys „(…) užuot panaudojęs juodoms užmačioms jums pasitarnaujančią žurnalistę” (…)” taip pat niekuo nepagrįstas, prasimanytas, todėl vertintinas kaip atitinkantis Lietuvos Respublikos BPK 154 straipsnio 2 dalyje numatytą nusikalstamą veiką.
Baudžiamoji atsakomybė už šmeižimą atsiranda tuomet, kai ji padaroma tiesiogine tyčia, tai yra, tik nustačius, kad jis suvokė, jog skleidžia tikrovės neatitinkančią informaciją apie kitą asmenį, suprato, kad ši žemina žmogaus garbę, ir to norėjo “ (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2012 m. spalio 4 d nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2A-4/2011).
Atkreiptinas dėmesys j tai, kad vartojamų teiginių ir žodžių pobūdis turi reikšmės vertinant tiesioginės tyčios buvimą . Tikrovės neatitinkanti informacija apie Vidmantą Mačiulį paskleista užgauliai, turint tikslą apibūdinti jj kaip neigiamą asmenį, kas pagristai vertinama kaip kito asmens šmeižimas, paskleistas per visuomenės informavimo priemonę, tai yra nusikalstama veika, numatyta Lietuvos Respublikos BK 154 straipsnio 2 dalyje.

Dėl Edvardo Šiugždos kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 155 str. 1 d.
Lietuvos Respublikos BK 155 straipsnyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė už įžeidimą. Minėtame straipsnyje, nustatančiame įžeidimo požymius, numatyti šie žmogaus užgaulaus pažeminimo būdai: veiksmu, žodžiu ir raštu. Įžeidimas žodžiu ar raštu – tai neigiamas, nepadorus žmogaus įvertinimas, žeminantis žmogų jo paties ar kitų žmonių akyse, kito žmogaus prestižo paniekinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-385/2005, Nr. 2 K-269/2005, Nr. 2K-210/2008).
{žeidimo atveju neigiamai, nepadoriai, užgauliai formuluojant atsiliepiama apie žmogaus asmenybę, jo savybes, būdą. Pagal BK 155 str. 1 d. baudžiamas tas, kas viešai veiksmu, žodžiu ar raštu užgauliai pažemino žmogų. Įžeidimas yra padaromas tiesiogine tyčia, tai yra – kaltininkas suvokia užgaulų ir žeminantį savo veiksmų pobūdį kito asmens atžvilgiu ir nori jį pažeminti. Įžeidimas yra viešas, kai jis padarytas kitų žmonių akivaizdoje ar per visuomenės informavimo priemones. Užgaulumas reiškia, kad veiksmai ar vertinimai akivaizdžiai prieštarauja įprastoms elgesio taisyklėms, bendražmogiškiems moralės reikalavimams.
Iš baudžiamojoje byloje surinktų įrodymų matyti, kad Edvardas Šiugžda savo „norą apginti save ir laikraštį” „Viešame laiške Vidui Mačiuliui” išdėstė raštu visuomenės informavimo priemonėje, tačiau užgaulia, visuomenėje nepriimtina forma.
„Ar veiksmas, įvertinimas yra įžeidžiantys, sprendžia pats nukentėjusysis. Pats užgaulumas suprantamas kaip veiksmai ar vertinimai, akivaizdžiai prieštaraujantys įprastoms elgesio
taisyklėms, bendražmogiškos moralės reikalavimams“ (Šiaulių apygardos teismo 2012 m. sausio mėn. 4 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-32-354-2012)
Sprendžiama, jog Edvardas Šiugžda  V.Mačiulį paniekino, užgavo, pažemino ir įžeidė, teigdamas:

„(•••) jūs jau iš seno įpratęs valdyti ir skaldyti, tad to siekiate ir dabar, nors laikai jau pasikeitę (…)”;
„(•••) aiškinant klausimo esmę vis dėlto reikėtų nors elementaraus padorumo, kurio taip ir neišmokote ir kišatės ne į savo reikalus. Laikas, kai galėtumėte igyti nors kiek padorumo, jau praeina, nors jums nedaug trūksta iki mano amžiaus (…). (…) aš skaičiuoju jūsų metus ar nurodysiu kitus jūsų duomenis, bet jūs taip elgiatės su manimi savo paskviliuose, taip gausiai kylančiuose iš pykčio ir pagiežos perpildytos žurnalisto galvos (…)
„(…) Dabar suprantu, kodėl jūs lyg įsivaizduodamas save didvyriu, dar kovo mėnesį vykusiame viename pirmųjų bylos nagrinėjimo teismo posėdžių, išsiskėtęs viduryje nedidelės salės, kėlėte triukšmą, laidėte visokias replikas, o nuo jūsų valdingumo susigūžusi teisėja sėdėjo, bijodama nutildyti triukšmautoją, ir užuot tildžiusi jus, tildė mus, besitariančius pašnibždomis (…)”;
„(…) vėl parodėte savo piktavališką „galią”, apdovanodamas „kovą su „XXI amžius” laimėjusia G. B. „kalaviju” (taip jūs, nors ir vaizduodamas visažinį žurnalistą, nemokšiškai vadinate kardą) (…)”;
„(…) kad pats konsultavote G. B. dar prieš prasidedant teismams ir netgi G. B. dar dirbant mūsų leidykloje, kai ji jau pradėjo mus terorizuoti netgi slapta įrašydama „inkriminuojamus” įkalčius (taip sovietiniais laikais darydavo KBG pasiųsti agentai) (…)”;
„(…) Bet jums smagiau rengti linčo teismą kitiems (…)”;
„(…) Išties įdomu, kad okupaciniais laikais žurnalistikoje įgyta jūsų patirtis leidžia vykdyti tamsias užmačias ir teikti paslaugas (…) „žurnalistei” (…)”;
„(…) Jūsų neteisėtas kišimasis tik kenkia nepriklausomos Lietuvos žurnalistikai (…)”;
„(…) Akivaizdu, kad labai norėtumėte (savo kišimusi į bylos eigą to ir siekiate), kad laikraštis būtų visai uždarytas (tada laisvai galėtumėte rašyti savo nepabaigiamus paskvilius) – tas laimės jausmas nuneštų jus iki dangaus
„(…) komunistinės ideologijos baruose ypatingą vaidmenį vaidinusiam partiniam sekretoriui, nors ir kiek bevaidinančiam „pasikeitusį” net ir vadovavimas prokomunistinės žurnalistų organizacijos skyriui gali nulemti tą patologišką neapykantą (…)”;
„(…) Kodėl jūs dedate visas pastangas pakenkti „XXI amžiuj”, kurio darbuotojai žurnalistai jūsų ir G. B. „pergalės” dėka tik nukentės? (…)”
Įžeidimas yra padaromas tiesiogine tyčia. Edvardas Šiugžda suvokė, kad viešai užgauliai žemina nukentėjusįjį, ir to norėjo, taigi – veikė tiesiogine tyčia.
Nors ir nenaudojo akivaizdžiai nepadorių formuluočių, tačiau neabejotinai žodžiais, nukreiptais į nukentėjusiojo pažiūras (net nebūdamas įsitikinęs, jog teiginiai teisingi) siekė jį įžeisti. Kaip jau minėta, baudžiamoji atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos BK 155 str. atsiranda už užgauliai, nederama forma suformuluotus, žeminančius žmogų rašytinius atsiliepimus, akivaizdžiai prieštaraujančius įprastoms elgesio taisyklėms, bendražmogiškiems moralės reikalavimams. Teismas pripažįsta, kad nusikalstama veika buvo padaryta tyčiniais veiksmais, ir tai rodo objektyviosios nusikalstamos veikos aplinkybės.

Bylos nagrinėjimo metu surinkti ir aukščiau aptarti duomenys vienareikšmiškai parodo Edvardo Šiugždos veiksmų tiesioginę tyčią, kuri buvo sąlygota ne įstatymų reglamentuota žurnalisto pareiga objektyviai ir nešališkai informuoti visuomenę apie reikšmingus visuomenės gyvenimo reiškinius, o
jo siekiu iškovoti populiarumo skaitytojų tarpe, didesnės jo pubfikacijų paklausos ir atitinkamai sumenkinti žurnalisto Mačiulio autoritetą, nes būtent jo redaguojamame tinklalapyje buvo patalpinti straipsniai, nukreipti prieš laikraščio „XXI amžius” administraciją.
Todėl teismas sprendžia, kad byloje yra pakankamai įrodymų, jog Edvardas Šiugžda padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 155 straipsnio 1 dalyje.

Dėl bausmės

Kaltinamojo Edvardo Šiugždos atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Nelaikytina atsakomybę lengvinančia aplinkybe tai, kad veikos padarymui įtakos turėjo provokuojantis ar rizikingas nukentėjusio asmens elgesys (BK 59 str. ld. 6p.) nes netgi tuomet, kai kaltinamasis Edvardas Šiugžda teismo posėdžio metu sužinojo, kad straipsnius, kuriuos jis laikė jį įžeidžiančiais ir šmeižikiškais, parašė ne nukentėjusysis Vidas Mačiulis, o kiti asmenys, pripažino tai, kreipdamasis į teismą privataus kaltinimo tvarka dėl kito asmens patraukimo baudžiamojon atsakomybėn, baigiamojoje kalboje vis tiek kaltinimų neatsisakė ir net toliau tęsė savo nusikalstamą veiką, ne kartą nukentėjusiojo atžvilgiu pasisakydamas įžeidžiančiai. Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

Skiriant bausmę atsižvelgiama į aukščiau nurodytas aplinkybes, į tai, kad kaltinamasis neteistas, administracine tvarka nebaustas, padarytos nusikalstamos veikos nepriskiriamos prie sunkių, sukeliančių padidintą pavojų visuomenei, be to, kaltinamasis turi oficialų pragyvenimo šaltinį, šeimą, nuolatinę gyvenamąją vietą, sprendžiama, jog bausmės tikslai gali būti pasiekti skiriant įstatyme numatytą švelniausią bausmę – baudą.

Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 297-298 straipsniais, 301-307 straipsniais, 106 straipsniu, 115 straipsniu, Lietuvos Respublikos CK 6.250 straipsnio l ir 2dalimis, 

nusprendžia:


EDVARDĄ ŠIUGŽDĄ pripažinti kaltu ir nuteisti:

pagal Lietuvos Respublikos BK 154 straipsnio 2dalį – 8 MGL (1040 litų arba 301,20 eurų) bauda.
pagal Lietuvos Respublikos BK 155 straipsnio 1 dalį – 8 MGL (1040 litų arba 301,20 eurų) bauda.
Subendrinus bausmes BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalies tvarka paskirti galutinę subendrintą bausmę -10 MGL (1300 litų arba 376,50 eurų) baudą.
Įpareigoti Edvardą Šiugždą baudą per 2 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 6801) nurodant, kad laiku nesumokėjus baudos, ji bus išieškota priverstinai. Išaiškinti, kad sumokėjęs baudą jis privalo pateikti Kauno miesto apylinkės teismo raštinės (Kaunas, Laisvės ai. 103, kabinetas Nr. 120) tarnautojui banko kvitą (Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 22 str., 23 str.).
Kardomoji priemonė Edvardui Šiugždai nebuvo paskirta.
Civilinį Vidmanto Mačiulio ieškinį tenkinti dalinai.
Priteisti iš Edvardo Šiugždos Vidmanto Mačiulio naudai:
10 000Lt (dešimt tūkstančių litų arba 2896,20 eurų ) neturtinei žalai atlyginti;
2625 Lt (du tūkstančius šešis šimtus dvidešimt penkis litus arba 760,25 eurus) advokato
paslaugoms apmokėti.

VIDMANTĄ MAČIULĮ pagal Lietuvos Respublikos BK 154 straiipsnio 2 dalį ir 155 straipsnio 1 dalį išteisinti, nepadarius veikų, turinčių nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
Kardomoji priemonė nepaskirta.
Civilinį Edvardo Šiugždos ieškinį atmesti (BPK 115 straipsnio 3 dalies 1 punktas).
Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės
teismą.”


Dailininko, LŽS nario Vladimiro Beresniovo piešinys

Panašūs straipsniai
Rodyti daugiau

…TIKRAI KAUNAS PILNAS KULTŪROS!

PERPETUA DUMŠIENĖ, LŽS IR NŽKA NARĖ Jau seniai  norėjau kolegiškai padėkoti leidinio „Kaunas pilnas kultūros” kūrybinei grupei, kuriai…